Warto wiedzieć

Jak długo zachowuje ważność dowód ubezpieczenia?

Obecnie, zgodnie z wykładnią NFZ uznaje się dokument ubezpieczenia za ważny, przez 30 dni od daty wystawienia (np.: zaświadczenie z pracy ZUS, KRUS); daty opłacenia składki (np.:ZUS-RMUA) , daty ważności dokumentu (np.: legitymacja rencisty).

Kto powinien zlecić mi badania diagnostyczne przed zabiegiem operacyjnym?

Jeśli lekarz POZ kieruje ubezpieczonego do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zawartych w wykazie określonym w odrębnych przepisach, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania. Gdy ubezpieczony objęty jest leczeniem specjalistycznym i wymaga leczenia szpitalnego, to lekarz specjalista zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników badań diagnostycznych, potwierdzających wstępne rozpoznanie, bez odsyłania do lekarza poz, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem. Koszty tych badań pokrywa kierujący lekarz specjalista.

Jak skorzystać z pomocy medycznej na urlopie?

O pomoc należy zwrócić się do lekarza, który ma podpisany kontrakt z miejscowym Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Powinniśmy posiadać przy sobie aktualny dokument świadczący o ubezpieczeniu i dowód osobisty.

Kogo z członków rodziny mogę zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są następujące osoby: dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku, małżonek, krewni wstępni pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice)

Mieszkam na Pradze Południe. Bardzo proszę o informacje, w której przychodni mogę wykonać badanie okulistyczne w ramach ubezpieczenia.
Czy potrzebuje do tego skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu?

Osoba ubezpieczona może uzyskać poradę okulistyczną bez skierowania ( zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym) w dowolnej poradni okulistycznej , w której lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W naszym Zespole poradnia okulistyczna mieści się przy ul.Ostrołęckiej 4. Jeśli lekarz zleci badania diagnostyczne, wówczas wskaże miejsce ich wykonania.

Do jakiego lekarza specjalisty nie muszę mieć skierowania od lekarza pierwszego kontaktu?

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa – położnika,
 • stomatologa,
 • dermatologa,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • okulisty,
 • psychiatry.

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych, kombatantów,
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.
 • niewidomych cywilnych ofiar działań wojennych,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

Czy mając skierowanie do szpitala mogę wybrać szpital w sposób dowolny?

Pacjent ma prawo wyboru dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski. Leczenie szpitalne odbywa się na podstawie skierowania lekarza (i nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego) jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

Pracuję jako księgowa, co dwa lata w mojej firmie przeprowadzane są badania kontrolne, proszę mi napisać jakie badania powinnam zrobić, do jakich lekarzy powinnam się zgłosić, jakie przepisy to regulują?

Przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Regulują to przepisy Kodeksu Pracy (art.229). Szczegóły dotyczące rodzaju badań diagnostycznych, konsultacji lekarzy specjalistów i ostatecznego orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku, ewentualnych przeciwwskazaniach lub ich braku, leżą w kompetencjach lekarza medycyny pracy. Pracodawca ma obowiązek kierowania pracowników na badania w określonym terminie, wskazanie miejsca ich przeprowadzenia oraz do pokrycia kosztów.

Proszę podać informację o terminach ważności recept.

Terminy realizacji recept oraz zasady wydawania leków na receptę określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.07.97.646 z późn. zm.) Termin realizacji recepty: – nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, – nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia w przypadku recepty na antybiotyki oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraźnej, – nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia w przypadku realizacji recepty na leki sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.