Niebieska Karta

nadzieja

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
“NIEBIESKA KARTA”

Drogi Pacjencie,
pamiętaj, że zahamowanie przemocy jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i Twoich bliskich.

Zespół pracowników medycznych zatrudnionych w placówkach SZPZLO Warszawa Praga Południe realizuje procedury “Niebieskiej Karty” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842).

Celem procedury “Niebieskiej Karty” jest zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

W przypadku stwierdzenia lub nawet podejrzenia przemocy w rodzinie lekarz, pielęgniarka i położna mają obowiązek uruchomić działania interwencyjne, zapewniające bezpieczeństwo osobie dotkniętej przemocą.

W ramach tych działań pracownik przychodni:

  • każdorazowo udziela niezbędnej pomocy medycznej,
  • przekaże informacje o możliwościach uzyskania dalszej pomocy i wsparcia,
  • poinformuje o przysługującym uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o doznanych uszkodzeniach ciała związanych z użyciem przemocy (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.).

Poza pracownikami ochrony zdrowia podmiotami uprawnionymi do wszczęcia procedury “Niebieskiej Karty” są:

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • policja,
  • placówki oświaty.

Uruchomienie procedury rozpoczyna wypełnienie, przez przedstawicieli uprawnionych podmiotów, “Niebieskiej Karty – A”. W karcie tej znajdują się: dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej przejawy, opis zaistniałej sytuacji i podjęte działania interwencyjne.
Osoba pokrzywdzona lub w przypadku dziecka, jej opiekun otrzymuje “Niebieską Kartę – B”, zawierającą informację o przysługujących jej prawach i instytucjach udzielających pomocy.
Założenie “Niebieskiej Karty” nie wymaga zgody osób dotkniętych przemocą.

W Dzielnicy Warszawa Praga Południe działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą przy ul. Paca 42, do którego w trybie pilnym przekazywane są wypełnione formularze “Niebieskiej Karty”. Zadaniem tego Zespołu jest integracja i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Po otrzymaniu “Niebieskiej Karty” Zespół Interdyscyplinarny podejmuje decyzję o sposobie pracy z rodziną w zależności od nasilenia zachowań przemocowych. Prowadzi sprawę w trybie monitorowania rodziny lub tworzy grupy robocze, złożone z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną tj.: pracownik socjalny, dzielnicowy, pedagog szkolny lub wychowawca przedszkolny (jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym albo przedszkolnym), a także psycholog bądź terapeuta, pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny itp.

Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy, jak i stosującymi przemoc.
We współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem oraz realizacją stosownej pomocy.

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe, w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą “Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym może m.in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.

Obowiązujące akty prawne odnoszące się do przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Instytucje i organizacje udzielające pomocy

Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy osobom doznającym przemocy znajdujących się na terenie dzielnicy Praga Południe oraz w innych dzielnicach m. st. Warszawy.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawa
ul. Wiatraczna 11, tel. 22 277-33-00 (oraz 01)
Filia Nr 1 (pracownicy socjalni) ul. Wiatraczna 11,
tel. 22 277-33-18 do 23 (oraz 26 do 39)
Filia Nr 2 (pracownicy socjalni) ul. Walecznych 59,
tel. 22 277-33-40 do 52
Dział Pomocy Specjalistycznej
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Paca 42 (wejście C),
tel. 22 277-33-72 (oraz 73, 74),
sekretariat: 22 277-33-65
Komenda Rejonowa Policji
ul. Grenadierów 73/75 Oficer Dyżurny, tel. 22 603-76-55
ul. Umińskiego 22 Kierownicy Rewirów Dzielnicowych,
tel. 22 603-83-88, 22 603-82-56
ul. Umińskiego 22 Wydział ds. Nieletnich i Patologii,
tel. 22 603-83-94
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
SZPZLO – administracja ul. Krypska 39, tel. 22 813 30 51 do 55
SZPZLO – przychodnie (adres, tel. rejestracja ogólna):
– ul. Abrahama 16, (22 671-24-17)
– ul. Ateńska 4, (22 617-32-96)
– ul. Grochowska 339, (22 870-43-83)
– ul. Kickiego 24, (22 810-41-71, 22 810-44-36)
– ul. Ostrołęcka 4, (22 810-33-73)
– ul. Ostrzycka 2/4, (22 813-27-11)
– ul. Saska 61, (22 617-67-33)
– ul. Styrska 44 (POZ), (22 610-72-52)
– ul. Styrska 44 (PZP), (22 616-39-34)
– ul. Sygietyńskiego 3, (22 810-04-42)

(możliwość uzyskania
bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego
o stanie zdrowia w związku z przemocą w rodzinie)

Infolinia: 22 211-80-01 (w godz. 8:00-18:00)
Fundacja “Pomoc Kobietom i Dzieciom”
Fundacja “Pomoc Kobietom i Dzieciom”
(rozwód, przemoc, głód)
ul. Wąchocka 4 lok. 5,
tel. 22 616-38-54, kom. 692-050-380
Fundacja “Dajemy Dzieciom Siłę” (dawniej “Dzieci Niczyje”) http://fdds.pl
Biuro Fundacji ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./fax 22 616-02-68, 22 616-03-14
e-mail: biuro@fdds.pl
Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,
tel./fax 22 616-16-69, 22 672-65-86
e-mail: cdir@fdds.pl
Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa,
tel./fax 22 826-88-62, 22 826-14-34
email: cpd@fdds.pl
Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej
Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “DOM” ul. Walecznych 59,
tel. 22 616-10-36, fax. 22 617-28-91,
e-mail: spb.dom@wp.pl
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Praga Południe
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Praga Południe ul. Paca 39,
tel. 22 443-54-04
Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe
Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe ul. Kamienna 22,
tel. 22 511-49-21
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe ul. Terespolska 15a, tel. 22 509-16-59
V Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. 22 509-16-64
III Wydział Karny tel. 22 509-15-37
IV Wydział Karny tel. 22 509-15-78
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej tel. 22 509-16-59
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej tel. 22 509-17-30
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej tel. 22 509-11-83
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
ds. Przeciwdziałania Przemocy
ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa,
tel./fax 22 845-12-12, 22 667-833-400,
www.przemocdomowa.pl
Poradnia mailowa pomoc@przemocdomowa.pl
Fundacja CENTRUM PRAW KOBIET
Fundacja Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60 lok. 19,
tel. 22 652-01-17, 22 622-25-17
email: sekretariat@cpk.org.pl
Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”
Siedziba Stowarzyszenia ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa,
tel. 22 499-37-33
email: info@niebieskalinia.org
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
ul. 6-go Sierpnia 1/5,
02-843 Warszawa
tel./fax 22 855-44-32
http://oik.warszawa.pl
email: oik@oik.warszawa.pl
Fundacja “Mederi” – pomóżmy dzieciom
Fundacja “Mederi” – pomóżmy dzieciom Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
tel. 22 815-76-03
http://fundacjamederi.pl
email: mederi@czd.pl
Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna
Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna ul. Grochowska 194/196,
tel. 22 512-00-91, 22 512-00-90
KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
Centrum Interwencyjne ul. Oleandrów 6, III piętro, 00-629 Warszawa
Telefon interwencyjny: 22 745-06-01, 22 626-94-19,
www.kopd.pl, e-mail: kopd@kopd.pl
Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej
Rodzinny Ośrodek
Rozwoju Umiejętności Życiowych Fundacji CEL
ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa, tel./fax: 22 646-22-56,
www.fundacjacel.pl, e-mail: biuro@fundacjacel.pl
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
“Niebieska Linia”
ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa,
tel. 22 824-25-01, 22 823-96-64,
www.niebieskalinia.pl, e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 16
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 16 ul. Siennicka 40, tel. 22 610-21-32
Stowarzyszenie “OD-DO”
Stowarzyszenie “OD-DO” ul. Siedmiogrodzka 5, tel. 22 632-09-09
Stowarzyszenie “OPTA”
Stowarzyszenie “OPTA” ul. Marszałkowska 85/34, tel. 22 424-09-89
Fundacja “Razem Lepiej”
Fundacja “Razem Lepiej” ul. Kickiego 2 / U1, tel. 22 225-26-25
Fundacja “Wspólna Droga”
Fundacja “Wspólna Droga” ul. Kinowa 19/1, tel. 22 621-28-09
Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko”
Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko” ul. Chodakowska 19/31
Świetlica Socjoterapeutyczna “Wspólne Podwórko” ul. Chrzanowskiego 13, tel. 22 664-171-721
Fundacja “REVITA” Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo
Fundacja “REVITA” ul. Grochowska 259a, tel. 22 813-30-70