face
bip
wozek


Niebieska Karta

nadzieja

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
“NIEBIESKA KARTA”

Drogi Pacjencie,
pamiętaj, że zahamowanie przemocy jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i Twoich bliskich.

Zespół pracowników medycznych zatrudnionych w placówkach SZPZLO Warszawa Praga Południe realizuje procedury “Niebieskiej Karty” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r.), zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 z późn. zm.).

Celem procedury “Niebieskiej Karty” jest zatrzymanie przemocy domowej poprzez uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

W przypadku stwierdzenia lub nawet podejrzenia przemocy w rodzinie lekarz, pielęgniarka i położna mają obowiązek uruchomić działania interwencyjne, zapewniające bezpieczeństwo osobie dotkniętej przemocą.

W ramach tych działań pracownik przychodni:

  • każdorazowo udziela niezbędnej pomocy medycznej,
  • przekaże informacje o możliwościach uzyskania dalszej pomocy i wsparcia,
  • poinformuje o przysługującym uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o doznanych uszkodzeniach ciała związanych z użyciem przemocy (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2023r.) bez konieczności wykazywania obdukcji.

Poza pracownikami ochrony zdrowia podmiotami uprawnionymi do wszczęcia procedury “Niebieskiej Karty” są:

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • policja,
  • placówki oświaty.

Uruchomienie procedury rozpoczyna wypełnienie, przez przedstawicieli uprawnionych podmiotów, “Niebieskiej Karty – A”. W karcie tej znajdują się: dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej przejawy, opis zaistniałej sytuacji i podjęte działania interwencyjne.
Osoba pokrzywdzona lub w przypadku dziecka, jej opiekun otrzymuje “Niebieską Kartę – B”, zawierającą informację o przysługujących jej prawach i instytucjach udzielających pomocy.
Założenie “Niebieskiej Karty” nie wymaga zgody osób dotkniętych przemocą.

W Dzielnicy Warszawa Praga Południe działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej z siedzibą przy ul. Wiatraczna 11, do którego w trybie pilnym przekazywane są wypełnione formularze “Niebieskiej Karty”. Zadaniem tego Zespołu jest integracja i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Po otrzymaniu “Niebieskiej Karty” Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupę diagnostyczno-pomocową w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji oraz dalszej pracy z rodziną, złożoną z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną tj.: pracownik socjalny, dzielnicowy, pedagog szkolny lub wychowawca przedszkolny (jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym albo przedszkolnym), a także psycholog bądź terapeuta, pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny itp.

Przedstawiciele grupy diagnostyczno-pomocowej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy, jak i stosującymi przemoc. We współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem oraz realizacją stosownej pomocy. Po zakończeniu procedury rodzina pozostaje w dziewięciomiesięcznym monitoringu.

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe, w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą “Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym może m.in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.

Obowiązujące akty prawne odnoszące się do przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Instytucje i organizacje udzielające pomocy

Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy osobom doznającym przemocy znajdujących się na terenie dzielnicy Praga Południe oraz w innych dzielnicach m. st. Warszawy.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawa
ul. Wiatraczna 11, tel. 22 277-33-00 (oraz 01)
Filia Nr 1 (pracownicy socjalni) ul. Wiatraczna 11,
tel. 22 277-33-75, 22 277-33-77, 22 277-33-09
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej ul. Wiatraczna 11,
tel. 22 277-33-59 (oraz 66)
Filia Nr 2 (pracownicy socjalni) ul. Walecznych 59,
tel. 22 277-33-40 do 52
Dział Pomocy Specjalistycznej
ul. Paca 42 (wejście C),
tel. 22 277-33-72 (oraz 73, 74),
sekretariat: 22 277-33-65
Komenda Rejonowa Policji
ul. Grenadierów 73/75 Oficer Dyżurny, tel. 22 603-76-55
ul. Umińskiego 22 Kierownicy Rewirów Dzielnicowych,
tel. 22 603-83-88, 22 603-82-56
ul. Umińskiego 22 Wydział ds. Nieletnich i Patologii,
tel. 22 603-83-94
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
SZPZLO – administracja ul. Krypska 39, tel. 22 813 30 51 do 55
SZPZLO – przychodnie (adres, tel. rejestracja ogólna):
– ul. Abrahama 16, (22 671-24-17)
– ul. Ateńska 4, (22 617-32-96)
– ul. Grochowska 339, (22 870-43-83)
– ul. Kickiego 24, (22 810-41-71, 22 810-44-36)
– ul. Ostrołęcka 4, (22 810-33-73)
– ul. Ostrzycka 2/4, (22 813-27-11)
– ul. Saska 61, (22 617-67-33)
– ul. Styrska 44 (POZ), (22 610-72-52)
– ul. Styrska 44 (PZP), (22 616-39-34)
– ul. Sygietyńskiego 3, (22 810-04-42)

(możliwość uzyskania
bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego
o stanie zdrowia w związku z przemocą domową)

Infolinia: 22 211-80-01 (w godz. 8:00-18:00)
Fundacja “Pomoc Kobietom i Dzieciom”
Fundacja “Pomoc Kobietom i Dzieciom”
(rozwód, przemoc, głód)
ul. Wąchocka 4 lok. 5,
tel. 22 616-38-54, kom. 692-050-380
Fundacja “Dajemy Dzieciom Siłę” (dawniej “Dzieci Niczyje”) http://fdds.pl
Biuro Fundacji ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa,
tel. 22 616-02-68, fax 22 266-85-30
e-mail: biuro@fdds.pl
Poradnia dla rodziców Latarnia Morska ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,
tel. 22 616-16-69
e-mail: poradnia@fdds.pl
Centrum Pomocy Dzieciom ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-849 Warszawa,
tel. 22 826-88-62
email: cpd@fdds.pl
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
(działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę)
tel. 116-111
Telefon dla rodziców i nauczycieli tel. 800-100-100
e-mail: pomoc@800100100.pl
Poradnia Dziecko w Sieci tel. 22 826-88-62
e-mail: poradniaws@fdds.pl
Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej
Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “DOM” ul. Walecznych 59,
tel. 22 616-10-36,
e-mail: spb.dom@wp.pl
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Praga Południe
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Praga Południe ul. Paca 39,
tel. 22 443-54-04
Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe
Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe ul. Kamienna 22,
tel. 22 511-49-21
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe ul. Terespolska 15a, tel. 22 509-16-59
V Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. 22 509-16-64
III Wydział Karny tel. 22 509-15-37
IV Wydział Karny tel. 22 509-15-78
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej tel. 22 509-16-59
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej tel. 22 509-17-30
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej tel. 22 509-11-83
Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Warszawa, ul. Madalińskiego 45/47,
tel. 782-835-303, 667-833-400,
e-mail: poradnia-przemocdomowa@woik.waw.pl
Fundacja CENTRUM PRAW KOBIET
Fundacja Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60 lok. 19,
tel. 800-107-777
(tel. interwencyjny 24h/7d – po połączeniu wybrać 1, następnie 3)
email: sekretariat@cpk.org.pl
Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”
Siedziba Stowarzyszenia ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa,
tel. 22 499-37-33
email: info@niebieskalinia.org
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
ul. 6-go Sierpnia 1/5,
02-843 Warszawa
tel. 22 643-26-15, 514-202-619
email: sekretariat@woik.waw.pl
Fundacja “Mederi” – pomóżmy dzieciom
Fundacja “Mederi” – pomóżmy dzieciom
Al. Dzieci Polskich 20,
04-736 Warszawa
Filia: ul. Złota 7 lok. 20
tel. 22 111-00-36, 505-576-189
http://fundacjamederi.pl
e-mail: mederi@czd.pl
Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna
Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna ul. Grochowska 194/196,
tel. 22 512-00-91