face
bip
wozek


Dzienny Dom Opieki Medycznej

 

Szanowni Państwo,

ZAPRASZAMY
DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ (DOM) !
DO PRZYCHODNI PRZY UL. GEN. ROMANA ABRAHAMA 16

Projekt realizowany w ramach Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej na lata 2023 – 2025 i finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jak działamy ?

Oferujemy profesjonalną opiekę, aby zapewnić zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie każdego dnia.

 

Proponujemy m.in.:

☑ Kompleksową opiekę medyczną i rehabilitacyjną

☑ Terapię zajęciową i fizjoterapię

☑ Profesjonalną pomoc pielęgniarską

☑ Wsparcie psychologiczne

☑ Porady dietetyczne

☑ Zbilansowane posiłki dostosowane do potrzeb zdrowotnych

☑ Aktywności i zajęcia integracyjne

☑ Zajęcia informatyczne

 

Dla kogo są skierowane działania ?

Do uczestnictwa w programie zapraszamy pacjentów ze zdiagnozowanym zespołem otępiennym w fazie łagodnej i średniozaawansowanej choroby, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

 

Jakie są kryteria podstawowe i obowiązkowe uczestnictwa w programie?

☑ Do DOM mogą być zakwalifikowane osoby dorosłe, które w momencie aplikacji spełniają łącznie następujące kryteria:

1) mają postawioną diagnozę choroby/zespołu otępiennego w fazie łagodnej lub średniozaawansowanej choroby;

2) ze względu na chorobę/zespoły otępienne wymagają opieki dziennej;

3) ich stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, ale wymaga dodatkowego wsparcia poza opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Świadczenia w domu opieki medycznej udzielane będą osobom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz terapii zajęciowej, jednakże niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym i/lub pobytu w jednostkach stacjonarnej opieki długoterminowej;

4) zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, tj. będące osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

5) udzieliły świadomej zgody w formie pisemnej na udział w programie.

 

Kryterium formalne – kompletnie wypełnione dokumenty zgłoszeniowe w postaci:

– formularza zgłoszeniowego ( Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z klauzulą informacyjną RODO,

– skierowania lekarskiego do programu (Załącznik nr 2 do Regulaminu),

– formularza danych pacjenta (załącznik nr 4 do Regulaminu).

Decyzję o przyjęciu osoby aplikującej do Domu Opieki Medycznej podejmuje zespół terapeutyczny działający w podmiocie prowadzącym DOM na podstawie rozmowy z potencjalnym uczestnikiem, testów psychologicznych, analizy dokumentacji medycznej, wywiadów z rodziną/opiekunami potencjalnych uczestników oraz ich ewentualnej obserwacji stanu psychicznego i fizycznego.

 

Jakie są kryteria wyłączenia z programu ?

1) nie spełnia któregoś z wymienionych powyżej kryteriów włączenia;

2) korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych;

3) korzysta z innego wsparcia dla osób z chorobami otępiennymi w formie dziennej;

4) osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaburzenie psychiczne (inne niż choroba otępienna) lub uzależnienie (nie wyklucza się natomiast współistnienia tych zaburzeń u uczestnika);

5) z własnej woli zrezygnuje z pobytu w domu opieki medycznej;

6) jej stan pogorszy się na tyle, że wymagała będzie realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne);

Dopuszczalna jest nieobecność do 10 dni roboczych w miesiącu, po którym osoba zostaje wykreślona z listy uczestników, jednakże każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez realizatora w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin.

7) zespół terapeutyczny w wyniku ewaluacji zdecyduje o konieczności wykluczenia uczestnika ze wsparcia w ramach DOM.

Kryterium rozstrzygającym jest kolejność zgłoszeń.

 

Jak zgłosić się do udziału w programie ?

Rekrutacja jest prowadzona na podstawie Regulaminu w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe:

załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do programu wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO

załącznik nr 2 – Skierowanie lekarskie do DOM na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu

załącznik nr 4 – Formularz danych o pacjencie.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są:

– w wersji elektronicznej do pobrania poniżej,

– w wersji papierowej w Dziale Marketingu i Promocji Zdrowia w siedzibie SZPZLO Warszawa Praga Południe ul. Krypska 39 pok. 04.

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy do Programu
Kontakt telefoniczny: 600 299 161

Email: promocja@szpzlo.praga-pld.pl

Przyjmowanie zgłoszeń do programu możliwe jest drogą:

listową lub elektroniczną lub osobiście z Działem Marketingu i Promocji Zdrowia ul. Krypska 39 04-082 Warszawa pok.4 ( parter)

Ocena otrzymanych zgłoszeń zostanie dokonana przez Zespół terapeutyczny w oparciu o w/w kryteria.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Prosimy o zapoznanie się z dostępnym poniżej Regulaminem Organizacyjnym programu.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Organizacyjny programu

2. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do programu wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO

3. Załącznik nr 2 – Skierowanie lekarskie do DOM na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu

4. Załącznik nr 4 – Formularz danych o pacjencie.