face


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki – aktualizacja

 • Zarządzenie Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwardego Warszawa Praga Południe
 • Ogłoszenie o konkursie.

  Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki.

  Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023 r. poz. 1515).

  Pisemne oferty powinny zawierać:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów);
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

  a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922))”.

  Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego oraz adnotacji o treści: “Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki”.

  Dokumenty można złożyć:

  • osobiście w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, ul.Krypska 39 (tel. 22 813 30 51) w godz. 8.00-15.00,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe , ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa.

  Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa 1 marca 2024 roku. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe lub data stempla pocztowego.

  Informujemy, że:

  • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Żelazna 59, VII piętro,
  • kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.

  Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe są udostępnione na stronie www https://szpzlopragapoludnie.bip.um.warszawa.pl/default.htm.

  Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel.: 22 813 30 51.

  Dane osobowe – klauzula informacyjna.

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

  Administrator danych: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe.

  Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem iod@szpzlo.praga-pld.pl.

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki.

  Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki (aplikacje kandydatów).

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki.

  Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.