face
bip
wozek


Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia, lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej chyba ,że udostepnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem w ust. 2a i 2b art. 26.

3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z możliwością wykonania notatek lub zdjęć,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku,
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu na żądanie organów władzy publicznej lub sądów,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • na informatycznym nośniku danych.

4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony (w art. 27 ust.1 pkt 2 i 5 oraz ust.3) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

5. Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art.27 ust.1 pkt 2 i 5 oraz ust.3,
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

6. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 i 5 ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

7. Opłaty nie są pobierane w przypadku:

 • udostępniania dokumentacji do celów emerytalnych i rentowych,
 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ustawie,
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

8. W SZPZLO Warszawa Praga Południe:

 • cena jednej strony kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 0,53 zł,
 • cena jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 15,08 zł,
 • cena dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych wynosi 3,02 zł.

 

Żródło: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2020, poz. 1876 ze zm.). Tekst Ustawy dostępny w rejestracji ZLO.