Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia, lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej chyba ,że udostepnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem w ust. 2a i 2b art. 26.

3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z możliwością wykonania notatek lub zdjęć,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku,
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu na żądanie organów władzy publicznej lub sądów,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • na informatycznym nośniku danych.

4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony (w art. 27 ust.1 pkt 2 i 5 oraz ust.3) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

5. Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art.27 ust.1 pkt 2 i 5 oraz ust.3,
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

6. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 i 5 ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

7. Opłaty nie są pobierane w przypadku:

 • udostępniania dokumentacji do celów emerytalnych i rentowych,
 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ustawie,
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

8. W SZPZLO Warszawa Praga Południe:

 • cena jednej strony kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 0,50 zł,
 • cena jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 14,38 zł,
 • cena dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych wynosi 2,87 zł.

 

Żródło: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2020, poz. 1876 ze zm.). Tekst Ustawy dostępny w rejestracji ZLO.