face


Witamy

witamy-na-stronie-glownej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe istnieje od 1973 roku. Jest jednym z największych zakładów lecznictwa otwartego w Warszawie i stanowi kompleks 11 obiektów w tym 10 przychodni.

Na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia nasz Zespół zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, rehabilitacji leczniczej, opieki stomatologicznej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, leczenia psychiatrycznego: w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych oraz w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.

W SZPZLO Warszawa Praga Południe we własnym zakresie wykonujemy: badania laboratoryjne w Laboratorium Analitycznym, radiologiczne w 3-ch pracowniach RTG (w tym stomatologiczne), EEG, audiologiczne, ultrasonograficzne w 3-ch pracowniach, endoskopowe (gastroskopia), perymetrię oka, próbę wysiłkową, badanie metodą Holtera oraz EKG.

Cyklicznie organizujemy akcje profilaktyczne oraz realizujemy programy z zakresu promocji zdrowia finansowane przez NFZ i ze środków budżetowych m.st. Warszawy. Od kilku lat na terenie SZPZLO Warszawa Praga Południe działa „Szkoła Rodzenia”, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Zajęcia dla przyszłych rodziców odbywają się w wyremontowanych pomieszczeniach, wyposażonych w nowy sprzęt.

Zgodnie z oczekiwaniami pacjentów, stale poprawiamy dostępność do usług zdrowotnych oraz rozszerzamy naszą działalność, wyrazem tych działań jest udostępnienie Państwu Portalu Pacjenta współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Jest to część systemu informatycznego zaprojektowana w celu usprawnienia korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w SZPZLO Warszawa Praga Południe.

Systematycznie modernizujemy posiadaną bazę lokalową zwracając szczególną uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych. Każdego roku nasze przychodnie są doposażone w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny.

Śmiało możemy stwierdzić, że nie stoimy w miejscu, planujemy kolejne udoskonalenia. Wszystko po to, by leczyć na najwyższym poziomie.

W celach edukacyjnych i informacyjnych wydajemy biuletyn „Gazeta Pacjenta”, który cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców Pragi Południe.

Nasze działania są zgodne z przyjętą misją „Chorych leczymy, o zdrowych dbamy”.