face
bip
wozek


Uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością

 

Uprawnienia-do-korzystania-ze-swiadczen

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (na podstawie komunikatu NFZ) mają:

 • kobiety w ciąży;
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby;
 • świadczeniobiorcy do 18r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, powstałą w prenetalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • osoby z tytułem “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”;
 • dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 krotnie krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 w czasiestanu zogrożenia epidemiologicznego lub stanu pandemii;
 • osoby z tytułem “Zasłużony Dawca Przeszczepu”;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci;
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;
 • żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 

Osoby te mają prawo do realizacji świadczenia:

 • w dniu zgłoszenia;
 • innym uzgodnionym terminie poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
 • w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia w przypadku wizyt u specjalisty.

 

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej nie oznacza:

 • prawa swobodnego wyboru konkretnego lekarza specjalisty czy lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu,
 • prawa obowiązującego jedynie przy pierwszorazowej wizycie celem udzielania świadczenia – prawo to winno być respektowane każdorazowo, chyba że jego terminowość wynika z indywidualnego procesu leczenia ustanowionego przez lekarza prowadzącego,
 • prawa do pierwszeństwa w kolejce do rejestracji na dane świadczenie medyczne – pierwszeństwo w kolejce do “okienka rejestracyjnego”, stanowi indywidualną normę wynikającą z regulaminu danego podmiotu leczniczego.

 

Źródło:

https://www.nfz.gov.pl/ Zgodnie z art. 47c ust. 2 ustawy korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.