face
bip
wozek


Sprawy bieżące

Szybka terapia onkologiczna

Szybka terapia onkologiczna

 

Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany. Jeśli podejrzenie zostanie potwierdzone, chory musi niezwłocznie rozpocząć leczenie. Czas u tych pacjentów często ma decydującą rolę w powodzeniu terapii, dlatego od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych. Jest przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne), a także w przypadku podejrzenia nawrotu choroby.

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych w dostępie do świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Jak rozpocząć leczenie w ramach szybkiej terapii onkologicznej?
Pierwszym krokiem do diagnostyki i leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który przeprowadzi dokładny wywiad, oceni dolegliwości pacjenta i w razie potrzeby zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeżeli na tej podstawie lekarz poz stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, wystawia pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego i kieruje do odpowiedniego specjalisty.

Co to jest Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego?
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego jest nieodłączną częścią szybkiej terapii onkologicznej. Ma na celu ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową poruszanie się w nowym systemie opieki medycznej – pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Jakie informacje zawiera karta diagnostyki i leczenia onkologicznego?
W karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego znajdują się rubryki, które uzupełniają właściwi lekarze na poszczególnych etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Dzięki temu informacje dotyczące procesu diagnostyki i leczenia pacjenta znajdują się w jednym miejscu, są to m.in.: wykaz badań diagnostycznych, które zostały wykonane pacjentowi, diagnoza, a w przypadku rozpoznania nowotworowego również informacja o stopniu zaawansowania choroby, jak również plan leczenia.

Karta jest własnością pacjenta. Dokumentuje ona cały proces diagnostyki i leczenia, aż do powrotu pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po zakończeniu leczenia. Świadczeniodawca ma obowiązek nieodpłatnie przekazać pacjentowi oryginał karty oraz przechowywać jej kopię.

Kto wydaje kartę?
Od 1 stycznia 2015 r. kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydawać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta chorobę nowotworową. Karta dla pacjenta z potwierdzonym nowotworem złośliwym będzie mogła być wydana również przez lekarza specjalistę w poradni specjalistycznej (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna).

Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzymuje pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu. Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać również pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. W ich przypadku kartę wystawia lekarz prowadzący leczenie w szpitalu. Dzięki temu przechodzą płynnie do nowego systemu.

Jakie obowiązują terminy udzielania świadczeń pacjentom z podejrzeniem nowotworu w ramach pakietu onkologicznego?
Pacjent, który posiada kartę DILO wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgłasza się do właściwej poradni specjalistycznej celem wykonania świadczeń w zakresie wstępnej diagnostyki onkologicznej.

W ramach diagnostyki onkologicznej obowiązują następujące terminy:

  • od dnia zapisania pacjenta na listę oczekujących do poradni specjalistycznej do pierwszej wizyty nie może upłynąć więcej niż 7 dni,
  • od dnia rozpoczęcia diagnostyki wstępnej do postawienia diagnozy nie może upłynąć więcej niż 9 tygodni.

W przypadku gdy pacjent w trakcie diagnostyki i leczenia w Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej ma potwierdzony nowotwór złośliwy, lekarz specjalista wystawia kartę DILO. Na jej podstawie zleca pogłębioną diagnostykę onkologiczną w celu szczegółowego zróżnicowania typu nowotworu oraz oceny zaawansowania stanu chorobowego w zakresie umożliwiającym ustalenie zindywidualizowanego planu leczenia.

Czy pacjenci z grupy ryzyka występowania nowotworów mogą się zbadać w ramach pakietu onkologicznego ?
Formalnie pakiet onkologiczny nie jest programem profilaktycznym ani przesiewowym. W ramach pakietu onkologicznego nie można wykonywać badań profilaktycznych. Pacjent, który zauważy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy związane ze stanem zdrowia, powinien jak najszybciej skorzystać z porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Pacjenci, którzy są w grupie ryzyka, powinni poinformować o tym swojego lekarza rodzinnego.

Od 1 stycznia 2015 r., aby monitorować stan zdrowia pacjenta, lekarz POZ uzyskał poszerzone kompetencje diagnostyczne dotyczące zlecanych badań.

Decyzję o podjęciu leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej – na podstawie wyników badań pacjenta – podejmuje lekarz.