face
bip
wozek


Regulamin zamawiania leków

 

Regulamin korzystania z usługi “Zamawianie Recept On-line” na stronie
www.szpzlo.praga-pld.pl

 

1. Usługa “Zamawianie Recept On-line” umożliwia zamawianie recept niezbędnych do kontynuacji leczenia wystawianych przez lekarzy SZPZLO Warszawa Praga Południe bez dokonania osobistego badania pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152, z późn. zm.) oraz w niniejszym Regulaminie korzystania z usługi “Zamawianie Recept On-line” na stronie www.szpzlo.praga-pld.pl.

2. Pacjent korzystający z usługi “Zamawianie Recept On-line” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji zamówienia.

3. Osobami uprawnionymi do korzystania z usługi “Zamawianie Recept On-line” są osoby, które spełniają łącznie następujące wymagania:
a) są pacjentami SZPZLO Warszawa Praga Południe,
b) wypełniły poprawnie odpowiedni formularz zamówienia usługi “Zamawianie Recept On-line” dostępny na stronie internetowej www.szpzlo.praga-pld.pl,
c) zapoznały się i zaakceptowały Regulamin korzystania z usługi “Zamawianie Recept On-line”.

4. Pacjent zamierzający skorzystać z usługi “Zamawianie Recept online” zobowiązany jest do:
a) wybrania właściwej przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe, w której się leczy,
b) wypełnienia poprawnie formularza: uzupełnienia swoich danych kontaktowych, podania listy leków uwzględniając nazwę leku, jego dawkę oraz ilość opakowań.

5. Lekarz wystawi receptę bez osobistego badania, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
a) recepta jest niezbędna do kontynuacji leczenia,
b) jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta,
c) stan zdrowia pacjenta uzasadniający wystawienie recepty jest odzwierciedlony w dokumentacji medycznej (art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152, z późn. zm.).

6. Lekarz może odmówić wystawienia recepty gdy uzna, że konieczna jest wizyta w celu skontrolowania aktualnego stanu zdrowia.

7. Lekarz nie wypisze recepty jeżeli:
a) będzie miał wątpliwości co do identyfikacji pacjenta,
b) będzie miał wątpliwości co do wypisywanych leków,
c) nie będzie się mógł skontaktować z pacjentem.

8. Po przyjęciu zamówienia na receptę poprzez usługę “Zamawianie Recept On-line”:
a) w przypadku gdy pacjent w formularzu zgłoszeniowym wybrał opcję “Mam IKP” recepta będzie dostępna w Internetowym Koncie Pacjenta (www.pacjent.gov.pl) w ciągu 7 dni roboczych,
b) w przypadku gdy pacjent w formularzu zgłoszeniowym wybrał opcję “Nie mam IKP” pracownicy wybranej przychodni przekażą pacjentowi kod do recepty sms-em lub telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych.

9. W przypadku skorzystania z usługi “Zamawianie Recept On-line” pacjent nie będzie mógł odebrać recepty osobiście.

10. Jeśli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe, wówczas wybrana placówka SZPZLO Warszawa Praga Południe skontaktuje się z pacjentem na podany w zgłoszeniu nr telefonu w celu umówienia wizyty osobistej u lekarza.

11. W przypadku wystawiania recept na leki refundowane lekarz weryfikuje ubezpieczenie zdrowotne w systemie eWUŚ. W przypadku gdy NFZ nie potwierdza ubezpieczenia lekarz wypisuje recepty z odpłatnością 100%.

12. SZPZLO Warszawa Praga Południe dokłada najwyższej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania usługi “Zamawianie Recept On-line”.

13. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w prawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE SZPZLO Warszawa Praga Południe informuje, iż:
a) administratorem Danych Osobowych pacjentów jest Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Południe z siedzibą przy ul. Krypskiej 39, 04-082 Warszawa,
b) dane osobowe pacjentów są zbierane i przetwarzane w celu realizacji zamawiania recept niezbędnych do kontynuacji leczenia wystawianych przez lekarzy SZPZLO Warszawa Praga Południe bez dokonania osobistego badania pacjenta za pomocą usługi “Zamawianie Recept On-line”,
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu,
d) w związku z przetwarzaniem danych osobowych pacjenta w celu realizacji usługi “Zamawianie Recept On-line”, dane osobowe pacjenta zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
e) dane osobowe pacjentów są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
f) w związku z przetwarzaniem danych osobowych pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania oraz inne uprawnienia w tym zakresie, wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
g) dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym przez osoby nie będące pacjentami SZPZLO Warszawa Praga Południe zostaną niezwłocznie usuniete,
h) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: iod@szpzlo.praga-pld.pl.