face
bip
wozek


PneumoOnko

 

Cel programu:

 • uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy wśród 70% populacji pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej, które zostaną zakwalifikowane do programu i poddane szczepieniom
 • uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy wśród 80% personelu medycznego w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych u chorych z nowotworami, w każdym roku realizacji Programu
 • uzyskanie w każdym roku realizacji programu nie mniejszego niż 30% poziomu zaszczepienia przeciwko pneumokokom w populacji osób z nowo rozpoznanym nowotworem złośliwym w danym roku spośród spełniających kryteria włączające do szczepień przeciwko pneumokokom

Dla kogo jest program?

Do programu zostaną zaproszone osoby w wieku co najmniej 18 lat, z nowo rozpoznanymi nowotworami złośliwymi (m.in. rak płuca, rak sutka, raka trzonu macicy, rak jelita grubego, raka odbytnicy, raka pęcherza moczowego, przewlekłą białaczką limfocytową), które:

 • nie rozpoczęły jeszcze leczenia radykalnego immuno/chemioterapią
 • nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom
 • nie posiadają przeciwwskazań lekarskich szczepienia

Kryteria formalne, które muszą zostać spełnione jednocześnie:

Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia musi:

 • mieszkać na terenie Miasta Stołecznego Warszawy (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie miasta Warszawa w rozumieniu Kodeksu cywilnego1);
 • udzielić świadomej zgody na udział w programie;
 • złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu obejmującego szczepienie przeciw pneumokokom, finansowanym ze środków publicznych i nie uczestniczyła w tego typu programie w ciągu ostatnich 24 miesięcy;

Kto i gdzie realizuje program?

Program realizowany jest we wszystkich poradniach podstawowej opieki zdrowotnej w SZPZLO Warszawa Praga Południe w godzinach pracy przychodni.

Jak zgłosić się do programu?

Pacjenci z nowo rozpoznanym nowotworem złośliwym otrzymają zaproszenie do programu od lekarza prowadzącego, do wypełnienia formularz świadomej zgody i test wiedzy pre –test oraz materiały edukacyjne. Po zakwalifikowaniu do programu i po wykonaniu szczepienia, w trakcie obserwacji reakcji na szczepienie, otrzymają do wypełnienia test wiedzy post-test oraz anonimową ankietę.

Co Cię czeka w ramach programu?

Każdy pacjent, który zostanie zakwalifikowany do programu otrzyma świadczenie profilaktyczne w postaci kwalifikacji lekarskiej oraz wykonanie szczepienia. Świadczenie jest uzupełnieniem działania podstawowego, jakim jest radykalne leczenie onkologiczne i jako takie nie może opóźniać podejmowania efektywnego leczenia.

Korzyści z udziału w programie

Zgodnie z literaturą polską i światową program szczepień przeciwko pneumokokom może przyczynić się do:

 • redukcji zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP)
 • redukcji powikłań leczenia onkologicznego oraz do polepszenia jakości życia u osób leczonych onkologicznie
 • redukcji hospitalizacji z powodu IChP oraz antybiotykoterapii
 • poprawy efektywności leczenia onkologicznego

 

1.) Weryfikacja na podstawie oświadczenia dołączonego do dokumentacji medycznej. W przypadku wystąpienia wątpliwości realizatora w tym zakresie, weryfikacja może nastąpić na podstawie dokumentu przedstawionego do wglądu realizatorowi (np. dowód osobisty, paszport, aktualny druk PIT, aktualne zaświadczenie z urzędu prowadzącego dział zajmujący się merytorycznie ewidencją ludności i inne)