face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2024 z dnia 29.01.2024r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

 • ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm. tj. z dnia 24.05.2023 r.),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021 r. poz. 430, tj. z dnia 09.03.2021 r.),
 • regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe.

Podmiot leczniczy.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa.

Wymagane kwalifikacje kandydata.

Kandydatem na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe może być osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty,
 • posiada tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
 • posiada co najmniej 8 lat stażu pracy w zawodzie,
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe podpisane przez kandydata,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 • opisany i udokumentowany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, ograniczenia wykonywania zawodu,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SZPZLO Warszawa Praga Południe jego danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe.

W przypadku złożenia przez kandydata kopii dokumentów, kopie te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być złożone na składanej przez kandydata kopii dokumentu. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach osobiście albo przesłać w terminie do dnia 13.02.2024r. do godz. 15:00 do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją o treści: “Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe”.

Informacje dodatkowe.

Podmiot leczniczy planuje zatrudnienie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, w ramach umowy o pracę, w wymiarze 1,0 etatu.

Zgłoszone kandydatury zostaną rozpatrzone w przewidzianym terminie do 60 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe w Warszawie kandydat otrzyma w chwili złożenia dokumentów do konkursu lub bezzwłocznie zostaną one wysłane pocztą na adres kandydata podany na kopercie.