face
bip
wozek


Klauzula informacyjna dla pacjentów dotycząca ochrony danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dla Pacjentów SZPZLO Warszawa Praga Południe dotycząca ochrony danych osobowych.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy iż:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych pacjentów jest Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Południe z siedzibą przy ul. Krypskiej 39, 04-082 Warszawa.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w SZPZLO Warszawa Praga Południe e-mail: iod@szpzlo.praga-pld.pl
 3. SZPZLO Warszawa Praga Południe przetwarza dane osobowe pacjentów na podstawie art. 6 oraz art. 9 Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe pacjentów są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie świadczenia usług zdrowotnych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pacjenta będą:
  • osoby, którym przekazanie danych osobowych następuje na podstawie „Oświadczenia pacjenta/przedstawiciela ustawowego”,
  • podmioty, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z realizacją celu oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.
 7. Dane osobowe pacjentów są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania oraz inne uprawnienia w tym zakresie, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 9. Dane osobowe pacjentów są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w SZPZLO Warszawa Praga Południe przysługuje pacjentowi prawo wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych oraz organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.