face
bip
wozek


Nasz Zespół

Nasz_Zespol

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe istnieje od kilkudziesięciu lat i jest jednym z największych Zakładów Opieki Zdrowotnej na Mazowszu pod względem liczby odbiorców usług zdrowotnych w lecznictwie otwartym.

Obszar działania Zespołu obejmuje przede wszystkim dzielnicę Praga Południe, którą zamieszkuje około 180 tysięcy mieszkańców i stanowi kompleks 10 Zakładów Lecznictwa Otwartego.

Na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia SZPZLO Warszawa Praga Południe udziela świadczeń w następujących rodzajach:

 • podstawowej opiece zdrowotnej dla dorosłych, w dziewięciu placówkach;
 • podstawowej opiece zdrowotnej dla dzieci, w sześciu placówkach;
 • ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w pięciu placówkach, w następujących poradniach: chirurgii urazowo – ortopedycznej, reumatologicznej, ginekologiczno-położniczej, urologicznej, chirurgii ogólnej, leczenia bólu, diabetologicznej, kardiologicznej, gastroenterologicznej, endokrynologicznej, gruźlicy i chorób płuc, dermatologicznej, neurologicznej, otolaryngologicznej, okulistycznej;
 • leczenie psychiatryczne: w Centrum Zdrowia Psychicznego, do którego należą Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i Oddział Dzienny Psychiatryczny; w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży a także w Ośrodku Opieki Psychologicznej i Psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży;
 • rehabilitacje lecznicze w trzech placówkach, w zakresie: porad lekarza rehabilitacji oraz zabiegów rehabilitacyjnych;
 • leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych oraz ortodoncji dla dzieci i młodzieży do lat 18;
 • pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej;

We własnym zakresie wykonujemy następujące badania diagnostyczne:

 • badania laboratoryjne,
 • radiologiczne (w tym stomatologiczne),
 • endoskopowe (gastroskopia),
 • USG (w tym metodą Dopplera),
 • badania Holtera, EKG, próby wysiłkowe,
 • EEG, audiologiczne, perymetria oka,
 • spirometria.

W ramach działań prozdrowotnych i edukacji, realizujemy programy profilaktyczne finansowane przez NFZ i ze środków budżetowych m.st. Warszawy oraz ze środków własnych.

Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra medyczna z dużym doświadczeniem zawodowym i wysokimi kompetencjami.

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczeń we własnym zakresie, stale organizujemy szkolenia dla personelu. Umożliwiamy także naszym pracownikom korzystanie z konferencji, kursów oraz warsztatów podwyższających ich kwalifikacje zawodowe.

Systematycznie doposażamy placówki w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, a także modernizujemy nasze obiekty.

Od wielu lat redagujemy i wydajemy biuletyn „Gazeta Pacjenta”.

Od 2012 r. w Zespole mamy wdrożony zintegrowany system informatyczny, który usprawnił pracę personelu i przyczynił się do poprawy obsługi pacjenta.