face


Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)

ewus


Od dnia 1 stycznia 2013 roku osoby korzystające z usług placówek należących do SZPZLO Warszawa Praga Południe drogą on-line mogą sprawdzić czy mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Od tego dnia, bowiem funkcjonuje system eWUŚ.


1. Co to jest eWUŚ?

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


2. Czy system eWUŚ dostarcza informacji o aktualnym stanie uprawnień?

Tak. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS. Przedstawiają one stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.


3. W jaki sposób można potwierdzić soje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy, że podamy w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzimy naszą tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia – aktualną legitymacją szkolną.

Uwaga!
Informacje dotyczące dokumentów potwierdzających prawo do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych znajdują się na naszej stronie internetowej (szpzlo.praga-pld.pl) w zakładce “Informacje dla pacjenta”.


4. Dlaczego pacjent może widnieć w systemie eWUŚ jako nieuprawniony do świadczeń?

Przyczyn może być wiele. Informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ, albo osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia. Wszystkie wątpliwości należy wyjaśnić u płatnika składek, np. pracodawcy.


5. Co powinna zrobić osoba, która wie, że jest ubezpieczona a system eWUŚ nie potwierdza jej uprawnień?

Nasze prawo do świadczeń możemy potwierdzić, tak jak dotychczas, za pomocą dokumentów papierowych potwierdzających to prawo lub złożyć stosowne pisemne oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń (jest ono dostępne w rejestracji przychodni). Oświadczenie to zawiera następujące dane: imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania, numer PESEL, rodzaj dokumentu, którym potwierdzamy swoją tożsamość.

Uwaga!
W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, osoba je składająca będzie obciążona kosztami udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.


6. Czy rodzic bądź opiekun prawny powinien zgłosić dziecko do ubezpieczenia? Przecież wszystkie dzieci mają prawo do świadczeń.

Zgłoszenie dziecka jest obowiązkiem ustawowym. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ. W przypadku, gdy dziecko do 18 roku życia jest członkiem rodziny osoby nieubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa, lecz tylko wtedy, gdy dziecko jest obywatelem polskim.


7. Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

Członkami rodziny są:

  • rodzice i dziadkowie jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • małżonkowie,
  • dzieci własne i przysposobione, wnuki, dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę, albo w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18 lat; jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat; jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

Członek rodziny uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dopiero po zgłoszeniu go do ubezpieczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego.


8. W jakim czasie nowo narodzone dziecko należy zgłosić do ubezpieczenia?

Osoba ubezpieczona, zobowiązana jest poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku. Należy je zgłosić do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia narodzin.


9. Czy zmieniając pracę osoba ubezpieczająca członków rodziny powinna ponownie zgłosić ich u nowego pracodawcy do ubezpieczenia?

Jeżeli osoba ubezpieczająca została wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego w danym zakładzie pracy to jej członkowie rodziny również.

Pamiętajmy!
Kiedy zmieniamy pracodawcę, należy poinformować nowego, że mamy członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz zostali zgłoszeni.


10. Kto może zgłosić osobę studiującą do ubezpieczenia zdrowotnego?

  • Rodzice i opiekunowie prawni jako członka rodziny.
  • Szkoła lub jednostka prowadząca studia doktoranckie (warunek nauka odbywa się na terenie RP) jeśli osoba ucząca się nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złoży oświadczenie, że nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.