face
bip
wozek


——– Archiwalne oferty pracy ——–


 

Sprzątaczka

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe ul. Krypska 39 poszukuje pracownika na stanowisko sprzątaczki w wymiarze 0,75 etatu w ZLO przy ul. Styrskiej 44.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum podstawowe,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • zachowanie w tajemnicy informacji pozyskiwanych w trakcie świadczenia pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy 0,75 etatu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 25 lutego 2024r. na adres kadry@szpzlo.praga-pld.pl.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.

 


 

Ogłoszenie o konkursie

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krypskiej 39, 04-082 Warszawa.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430) i w oparciu o regulamin przeprowadzenia konkursu.

1. Wymagane kwalifikacje kandydata.

Kandydatem na Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Powyższe wymagania wynikają z art 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe (podanie powinno być podpisane przez kandydata),
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (powinien być podpisany przez kandydata),
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (w szczególności: dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, w tym świadectwa pracy, a także dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, itp.),
 • informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu (w oryginale),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska (oświadczenie powinno być podpisane przez kandydata),
 • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe (oświadczenie powinno być podpisane przez kandydata).

Powyższe wymagania wynikają z § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

W przypadku złożenia przez kandydata kopii dokumentów, z wyłączeniem punktu 5, kopie te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę Prezydenta m.st. Warszawy lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach osobiście albo przesłać w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia do Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy, w dniach i godzinach (godz. 8:00-16:00) jego urzędowania, adres: 00-412 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2, pok. nr 3.32. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Biura Polityki Zdrowotnej.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: “Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe”.

Zgłoszone kandydatury zostaną rozpatrzone w przewidzianym terminie 60 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy.

O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej na którym przeprowadzone będą indywidualne rozmowy z kandydatami, kandydaci, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe kandydat otrzyma w chwili złożenia dokumentów do konkursu lub bezzwłocznie zostaną one wysłane pocztą na adres kandydata podany na kopercie.

 


 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2024 z dnia 29.01.2024r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

 • ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm. tj. z dnia 24.05.2023 r.),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021 r. poz. 430, tj. z dnia 09.03.2021 r.),
 • regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe.

Podmiot leczniczy.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa.

Wymagane kwalifikacje kandydata.

Kandydatem na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe może być osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty,
 • posiada tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
 • posiada co najmniej 8 lat stażu pracy w zawodzie,
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe podpisane przez kandydata,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 • opisany i udokumentowany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, ograniczenia wykonywania zawodu,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SZPZLO Warszawa Praga Południe jego danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe.

W przypadku złożenia przez kandydata kopii dokumentów, kopie te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być złożone na składanej przez kandydata kopii dokumentu. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach osobiście albo przesłać w terminie do dnia 13.02.2024r. do godz. 15:00 do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją o treści: “Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe”.

Informacje dodatkowe.

Podmiot leczniczy planuje zatrudnienie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, w ramach umowy o pracę, w wymiarze 1,0 etatu.

Zgłoszone kandydatury zostaną rozpatrzone w przewidzianym terminie do 60 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe w Warszawie kandydat otrzyma w chwili złożenia dokumentów do konkursu lub bezzwłocznie zostaną one wysłane pocztą na adres kandydata podany na kopercie.

 


 

Sekretarka medyczna

Główne obowiązki:

 • kompleksowa obsługa klienta – za pośrednictwem telefonu, online lub bezpośrednio;
 • odpowiadanie na wszelkie pytania i wątpliwości związane ze świadczonymi usługami;
 • zapisywanie na wizyty oraz badania;
 • informowanie o dostępnych programach i usługach w ramach NFZ oraz komercyjnych;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów i przyjmowanie reklamacji klientów.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie;
 • znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy;
 • komunikatywność;
 • umiejętność budowania pozytywnych relacji;
 • odporność na stres;
 • cierpliwość;
 • wysoka kultura osobista.

 

Proszę o przysyłanie CV na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 20.02.2024r.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.

 

 


 

Psycholog w Punkcie Zgłoszeniowo – Konsultacyjnym w Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Styrskiej 44.

Obowiązki między innymi:

 • udzielanie informacji dotyczących zasad działania CZP, możliwości uzyskania odpowiednich form pomocy,
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się po pomoc,
 • uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnej pomocy,
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w postaci wsparcia psychologicznego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • mile widziany co najmniej 2 letni staż,
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 • cierpliwość,
 • wysoka kultura osobista.

Proszę o przysyłanie cv na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 15.02.2024r.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.

 


 

Pracownik obsługi rejestracji

Główne obowiązki:

 • kompleksowa obsługa klienta – za pośrednictwem telefonu, online lub bezpośrednio;
 • odpowiadanie na wszelkie pytania i wątpliwości związane ze świadczonymi usługami;
 • zapisywanie na wizyty oraz badania;
 • informowanie o dostępnych programach i usługach w ramach NFZ oraz komercyjnych;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów i przyjmowanie reklamacji klientów.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie;
 • znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy;
 • komunikatywność;
 • umiejętność budowania pozytywnych relacji;
 • odporność na stres;
 • cierpliwość;
 • wysoka kultura osobista.

 

Proszę o przysyłanie CV na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 22.01.2024r.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.

 

 


 

Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej.

Główne obowiązki:

 • wykonywanie pełnego zakresu badań diagnostycznych zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej;
 • autoryzacja wyników badań;
 • prowadzenie kontroli laboratoryjnej;
 • obsługa aparatury medycznej oraz laboratoryjnego systemu informatycznego;
 • prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej;
 • uczesnictwo w bieżących zadaniach Laboratorium;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • aktualne prawo wykonywania zawodu;
 • znajomość procedur laboratoryjnych;
 • doskonałe umiejętności analityczne;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, dokładność, rzetelność;
 • umiejętność pracy w zespole;

Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku diagnosty laboratoryjnego.

 

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl w terminie do dnia 30.11.2023r.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.

 

 


 

Robotnik gospodarczy, wymiar czasu pracy: 0,75 etatu.

Główne obowiązki:

 • Wykonywanie konserwacji i drobnych napraw w zakresie robót stolarskich i ślusarskich,
 • Wykonywanie prac związanych z przenoszeniem sprzętu biurowego i medycznego,
 • Wykonywanie prac porządkowych na terenie przynależnym do przychodni, sezonowo odgarnianie śniegu, grabienie liści, itp.,

Wymagania:

 • Wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • Zachowanie w tajemnicy informacji pozyskiwanych w trakcie świadczenia pracy,
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 • zaangażowanie, punktualność i uczciwość,
 • Wysoka kultura osobista.

 

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl w terminie do dnia 27.10.2023r.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.

 

 


 

Pracownik do Działu Księgowości

Główne obowiązki:

 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia przy użyciu programu komputerowego,
 • Dokonywanie planów amortyzacyjnych, odpisów amortyzacyjnych majatku trwałego,
 • Organizacja, nadzór oraz rozliczanie inwentaryzacji majatku trwałego,
 • Sporządzanie sprawozdań związanych z majatkiem trwałym oraz wyposażeniem,
 • Fakturowanie sprzedaży oraz ich ewidencja w programie finansowym zgodnie z Planem Kont,
 • Windykacja należności,
 • Ewidencja i dekretacja dokumentów finansowo-księgowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego,
 • Znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office,
 • Komunikatywność i umiejetność pracy w zespole.

 

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.

 


 

Robotnik gospodarczy, wymiar czasu pracy: 0,50 etatu.

Główne obowiązki:

 • Wykonywanie konserwacji i drobnych napraw w zakresie robót stolarskich i ślusarskich,
 • Wykonywanie prac związanych z przenoszeniem sprzętu biurowego i medycznego,
 • Wykonywanie prac porządkowych na terenie przynależnym do przychodni, sezonowo odgarnianie śniegu, grabienie liści, itp.,

Wymagania:

 • Wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • Zachowanie w tajemnicy informacji pozyskiwanych w trakcie świadczenia pracy,
 • zaangażowanie, punktualność i uczciwość,
 • Wysoka kultura osobista.

 

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl w terminie do dnia 29.09.2023r.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.

 


 

Salowa w wymiarze 0,5 etatu

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
ul. Krypska 39 poszukuje pracownika na stanowisko
salowej w wymiarze 0,5 etatu
w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym przy ul. Styrskiej 44.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum podstawowe
 • dobra organizacja pracy
 • sumienność w ykonywaniu obowiązków
 • zachowanie w tajemnicy informacji pozyskiwanych w trakcie świadczenia pracy;

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
 • wymiar czasu pracy 0,5 etatu

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 31 sierpnia 2023r. na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl

SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.

 


 

Pracownik obsługi rejestracji

Główne obowiązki:

 • kompleksowa obsługa pacjentów – za pośrednictwem telefonu, online lub bezpośrednio;
 • odpowiadanie na wszelkie pytania i wątpliwości związane ze świadczonymi usługami;
 • zapisywanie na wizyty oraz badania;
 • informowanie o dostępnych programach i usługach w ramach NFZ oraz komercyjnych;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów i przyjmowanie reklamacji pacjentów.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie;
 • znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy;
 • komunikatywność;
 • umiejętność budowania pozytywnych relacji;
 • odporność na stres;
 • cierpliwość;
 • wysoka kultura osobista.

 

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl w terminie do dnia 14.07.2023 r.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.

 


 

Pracownik do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Główne obowiązki:

 • przygotowanie i przeprowadzenie rozeznania cenowego dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, także z wykorzystaniem platformy zakupowej oraz i prowadzenie dokumentacji dla każdego rozeznania,
 • przygotowywanie specyfikacji przetargowych dla usług i dostaw w porozumieniu z wnioskującym w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 • kompleksowa realizacja umów będących w zakresie Działu, w zakresie zamawiania towaru, jego sprawdzania i odbioru, opisywania faktur, rozpisywania zgodnie z przeznaczeniem, naliczania kar umownych itp,
 • realizacja zamówień na podstawie wniosków złożonych przez Zakłady Lecznictwa Otwartego w zakresie aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy Zakładów Lecznictwa Otwartego,
 • prowadzenie rejestrów, o których mowa w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych,
 • przygotowywanie projektu korespondencji, analiz i innych dokumentów związanych z obszarem działania.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum półtoraroczne doświadczenie w pracy w dziale zamówień publicznych lub zaopatrzenia/zakupów po stronie Zamawiającego, doświadczenie w branży medycznej będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu minimum podstawowym,
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office, umiejętność wyszukiwania rozwiązań w przypadku nieznajomości konkretnych funkcji programów,
 • doświadczenie w pracy z platformą zakupową, doświadczenie w pracy z platformą Open Nexus będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w pracy z programem magazynowo – księgowym, doświadczenie w pracy z programem Kamsoft SA (K-ASW) będzie dodatkowym atutem,
 • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, rzetelność i terminowość,
 • chęć poszerzania wiedzy w zakresie Pzp oraz bieżącej obsługi Zespołu,
 • komunikatywność, otwartość i umiejętność pracy w zespole.

 

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl w terminie do dnia 07.07.2023 r.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.

 


 

Pracownik do prowadzenia spraw pracowniczych

Główne obowiązki:

 • prowadzenie akt osobowych i ewidencji pracowników,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z przyjmowaniem, zwalnianiem, przenoszeniem, przeszeregowaniem, gratyfikacją, absencją pracownika,
 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów o czasie pracy – kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem harmonogramów czasu pracy, planowaniem czasu pracy i jego wykonywaniem, prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • przestrzeganie i czuwanie nad sprawami związanymi z profilaktyczną opieką medyczną pracowników (badania wstępne, okresowe, kontrolne),
 • przygotowywanie planów urlopów i nadzór nad ich realizacją,
 • sporządzanie i terminowe wydawanie świadectw pracy, wystawianie zaświadczeń,
 • prowadzenie spraw w zakresie potrzeb socjalno-bytowych pracowników.

Wymagania:

 • co najmniej wykształcenie średnie,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze kadr,
 • znajomość przepisów prawa pracy – Ustaw, Rozporządzeń, przepisów wykonawczych,
 • rzetelność w prowadzeniu dokumentacji,
 • zachowanie w tajemnicy informacji pozyskiwanych w trakcie świadczenia pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania własnej pracy, zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość,
 • mile widziana osoba z doświadczeniem w pracy w podmiocie leczniczym.

 

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl w terminie do dnia 07.07.2023 r.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.

 


 

Pracownik do obsługi transportowej

Główne obowiązki:

 • odbiór (krwi, moczu) z punktów pobrań w ZLO i transport do laboratorium;
 • obsługa wizyt domowych lekarskich i pielęgniarskich;
 • rozwożenie wyników badań;
 • obsługa Biura RUM, ZLO i Administracji SZPZLO w zakresie przewozu drobnego sprzętu medycznego, towaru i dokumentacji.

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze;
 • prawo jazdy kat. B;
 • posiadanie samochodu osobowego do używania w celach służbowych;
 • zachowanie w tajemnicy informacji pozyskiwanych w trakcie świadczenia pracy;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy;
 • zaangażowanie, punktualność;
 • wysoka kultura osobista.

 

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl w terminie do dnia 10.07.2023 r.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.

 


 

Dietetyk

SZPZLO Warszawa Praga Południe zatrudni dietetyka w celu realizacji konsultacji dietetycznych w ramach opieki kordynowanej w zakresie POZ.
Wymagane kwalifikacje określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.09.2022r. (Dz.U. z 2022r., poz.1965).

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia zawodowe i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.

 


 

Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

Opis stanowiska:

 • wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych;
 • autoryzacja wyników badań;
 • obsługa aparatury medycznej;
 • prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej;

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe;
  • czynne prawo wykonywania zawodu;
  • znajomość procedur laboratoryjnych;
  • doskonałe umiejętności analityczne;
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność;
  • umiejętność pracy w zespole;

Mile widziane:

   • doświadczenie zawodowe w tym zawodzie;

 

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl w terminie do dnia 30.06.2023 r.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.


 

Pracownik – osoba do sprzątania

Główne obowiązki:

   • Zamiatanie, odkurzanie, mycie parapetów okiennych, drzwi, lamperii olejnych, glazury, urządzeń sanitarnych, podłóg, korytarzy, wyrzucanie śmieci;
   • Wycieranie kurzu z mebli i innych przedmiotów będących w wyposażeniu pokoi i korytarzy;
   • Odkurzanie mebli miękkich;
   • Dbanie o powierzony sprzęt do wykonywania pracy;
   • Zamykanie okien i pomieszczeń budynku.

Wymagania:

   • wykształcenie co najmniej podstawowe;
   • zachowanie w tajemnicy informacji pozyskiwanych w trakcie świadczenia pracy;
   • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy;
   • zaangażowanie, punktualność i uczciwość;
   • wysoka kultura osobista.

 

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl w terminie do dnia 23.06.2023 r.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.


 

Pracownik – osoba do sprzątania wymiar czasu pracy: 0,75 etatu.

Główne obowiązki:

   • Zamiatanie, odkurzanie, mycie parapetów okiennych, drzwi, lamperii olejnych, glazury, urządzeń sanitarnych, podłóg, korytarzy, wyrzucanie śmieci;
   • Wycieranie kurzu z mebli i innych przedmiotów będących w wyposażeniu pokoi i korytarzy;
   • Odkurzanie mebli miękkich;
   • Dbanie o powierzony sprzęt do wykonywania pracy;
   • Zamykanie okien i pomieszczeń budynku.

Wymagania:

   • wykształcenie co najmniej podstawowe;
   • zachowanie w tajemnicy informacji pozyskiwanych w trakcie świadczenia pracy;
   • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy;
   • zaangażowanie, punktualność i uczciwość;
   • wysoka kultura osobista.

 

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl w terminie do dnia 16.06.2023 r.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.


 

Pracownik biurowy ds. prowadzenia sekretariatu

Główne obowiązki:

   • zapewnienie sprawnego i profesjonalnego prowadzenia sekretariatu Dyrektora;
   • zarządzanie korespondencją i obiegiem dokumentacji;
   • dbanie o prawidłowy przepływ informacji w Zespole;
   • prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora;
   • obsługa urządzeń technicznych i elektronicznych sekretariatu;
   • obsługa zaproszonych gości na spotkania i narady;
   • dbanie o pozytywny wizerunek Zespołu.

Wymagania:

   • wykształcenie średnie;
   • znajomość obsługi komputera;
   • zachowanie w tajemnicy informacji pozyskiwanych w trakcie świadczenia pracy;
   • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
   • radzenie sobie w pracy pod presją czasu i odporność na stres;
   • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy;
   • zaangażowanie, punktualność i uczciwość;
   • wysoka kultura osobista.

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl w terminie do dnia 19.05.2023 r.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.


 

Pracownik obsługi rejestracji

Główne obowiązki:

   • kompleksowa obsługa pacjentów – za pośrednictwem telefonu, online lub bezpośrednio
   • odpowiadanie na wszelkie pytania i wątpliwości związane ze świadczonymi usługami
   • zapisywanie na wizyty oraz badania
   • informowanie o dostępnych programach i usługach w ramach NFZ oraz komercyjnych
   • pomoc w rozwiązywaniu problemów i przyjmowanie reklamacji pacjentów

Wymagania:

   • wykształcenie średnie,
   • znajomość obsługi komputera,
   • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
   • komunikatywność,
   • umiejętność budowania pozytywnych relacji,
   • odporność na stres,
   • cierpliwość,
   • wysoka kultura osobista.

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl w terminie do dnia 19.05.2023 r.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.