Programy profilaktyczne i promocji zdrowia

...

Programy profilaktyczne finansowane przez NFZ:

SZPZLO Warszawa Praga Południe zaprasza w roku 2018 do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach wykonywanych w ramach następujących programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy

...

Proponujemy bezpłatne badania cytologiczne, dla kobiet w wieku 25-59 lat*, które:

  • nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 3 lat,
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzacy leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Zapraszamy do:

ZLO przy ul. Saskiej 61.

Tel. 22 617-68-86, 22 617-36-39.

Cytologie pobierane są w poniedziałki w godz. 13:00 – 17:00, wtorki i środy w godz. 9:30 – 12:00, czwartki 13:00 – 14:00, piątki 8:00 – 12:00 w gabinecie nr 125 II piętro.

Badania są wykonywane po uprzednim ustaleniu terminu w poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 617-36-39.

ZLO przy ul. Grochowskiej 339.

Cytologie pobierane są w gabinecie nr. 210 I piętro, w środy w godzinach 8:00 – 11:00 i w piątki w godzinach 8:35 – 11:30.

Zapisy na badania osobiście w poradni lub telefonicznie pod numerem 22 810-50-07 prowadzone są w poniedziałki w godzinach 8:00 – 12:00, środy 8:00 – 11:00, czwartki 14:00 – 18:00 oraz w piątki w godzinach 8:35 – 16:00.

ZLO przy ul. Kickiego 24.

Badania cytologiczne pobierane są w gabinecie nr. 42  III piętro: w piątek w godz. 12.00 – 15.00.

Na badania można zapisać się telefonicznie (kontakt przez centralę 22 810-54-14, 22 810-25-95, 22 810-24-91) lub osobiście u położnej: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

ZLO przy ul. Abrahama 16.

Badania cytologiczne pobierane są w gabinecie nr 208, I piętro: wtorki w godz. 11:00 – 14:00 oraz środy w godz. 8:30 – 10:00.

Zapisy pod nr tel. 22 671-23-08 w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 18:00 oraz środy i piątki w godz. 8:00 – 14:00.


Zgłaszając się na badanie cytologiczne prosimy o przyniesienie ostatniego wyniku badania.

(*) przy określeniu wieku bierze się pod uwagę rok urodzenia

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

...

Skierowany jest do osób zadeklarowanych do lekarza POZ, z nierozpoznaną chorobą układu krążenia, które: w bieżącym roku kalendarzowym ukończyły 35, 40, 45, 50 lub 55 lat, (tzn. rocznik 1983, 1978, 1973, 1968, 1963) i w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystali z badań wykonywanych w ramach w/w programu, osób obciążonych następującymi czynnikami ryzyka: nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR powyżej 140/90 mm Hg), palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość.

Wykonujemy w ramach programu bezpłatne badania: poziomu cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów, glukozy oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi i BMI, przeprowadzamy wywiad – ankietę zgodnie z Kartą Badania Profilaktycznego w profilaktyce chorób układu krążenia. Lekarz w ramach programu przeprowadza badanie przedmiotowe, ocenia czynniki ryzyka chorób układu krążenia oraz globalne ryzyko zagrożenia chorobami układu krążenia.

Zapraszamy pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ w naszych placówkach:

ZLO przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61, ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3, ul. Zamienieckiej 73, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, ul. Grochowskiej 339, ul. Ateńskiej 4.

 

Program profilaktyki gruźlicy

...

Adresowany do osób dorosłych, które nie chorowały na gruźlicę, ale miały kontakt z osobami chorymi na gruźlicę, do osób bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, obciążonych długotrwałą chorobą, uzależnionych od: tytoniu, alkoholu, narkotyków.

Warunkiem uczestnictwa w w/w programie jest wypełnienie pisemnego oświadczenia, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy uczestnik programu nie podlegał badaniu ankietowemu pielęgniarki POZ w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do wybranej (tzn. do zadeklarowanej przez Państwa) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej w następujących placówkach:

ZLO przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61, ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3, ul. Zamienieckiej 73, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, ul. Grochowskiej 339, ul. Ateńskiej 4.

 

 

...

Programy finansowane ze środków budżetowych m.st. Warszawy:

W bieżącym roku współpracując z m.st. Warszawa realizujemy następujące programy:

 

Program edukacyjny „Szkoła Rodzenia”

 

Informacje o programie „Szkoła Rodzenia” przeniesiono do zakładki na stronie głównej.
Zapraszamy.

 

Program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”

...

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół publicznych dla których m.st. Warszawa jest organem przewodzącym, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w których realizowane są świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania zakontraktowane przez NFZ oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na terenie dzielnicy Warszawa Praga Południe program jest realizowany w 61 placówkach, w okresie od 14.02.2018 r. do 31.12.2018 r.

Głównymi wykonawcami programu są pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Zajęcia prowadzą też zapraszani prelegenci, specjaliści różnych dziedzin m.in.: lekarze, dietetycy, położne itp.

W ramach programu uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia m.in. dowiadują się o: higienie i jej wpływie na zdrowie fizyczne i psychiczne, racjonalnym i zdrowym odżywianiu, profilaktyce chorób zakaźnych, pierwszej pomocy i unikaniu zagrożeń, wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych, profilaktyce chorób układu krążenia.

Program zakłada uczestnictwo dzieci i młodzieży w różnego rodzaju przedsięwzięciach zorganizowanych przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania: apelach, pokazach, wykładach, konkursach, festynach, formach graficznych, grach, zabawach, ćwiczeniach, instruktażach oraz testach sprawdzających wiedzę. W ramach odbywających się spotkań uczniowie otrzymują materiały edukacyjne o tematyce zdrowotnej.

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 r.ż.) pn. „Grypa 65 +”

...

 

Grypa to ostra choroba zakaźna, na którą zapada na świecie 5-10% ogólnej populacji. Jest groźniejsza niż przeziębienie, bowiem niesie ze sobą ryzyko powikłań tj. zapalenie oskrzeli, płuc czy zapalenie mięśnia sercowego. Aby skutecznie zabezpieczyć się przed tą chorobą – należy się zaszczepić.

Kryteria uczestnictwa w programie.
Do udziału w tegorocznej edycji programu zapraszamy osoby:
- od 65 roku życia (tj. urodzone do dnia 31.12.1953 roku),
- posiadające meldunek czasowy lub stały na terenie m.st. Warszawy.

Jego celem jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne.

W programie wykonujemy bezpłatne szczepienia przeciw grypie po uprzednim zakwalifikowaniu przez lekarza pierwszego kontaktu pacjenta, który ma być zaszczepiony (kwalifikacja lekarska o braku przeciwwskazań do szczepienia ważna jest 24 godziny).

Program w roku bieżącym będzie realizowany od września do grudnia 2018 roku.

 

Zapraszamy do naszych przychodni:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 671-24-71 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
2. ZLO ul. Ateńska 4 tel. 22 617-32-96 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
3. ZLO ul. Grochowska 339 tel. 22 870-43-83 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
4. ZLO ul. Kickiego 24 tel. 22 810-41-71 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
5. ZLO ul. Ostrołęcka 4 tel. 22 810-33-73 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
6. ZLO ul. Ostrzycka 2/4 tel. 22 813-27-11 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
7. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-67-33 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
8. ZLO ul. Sygietyńskiego 3 tel. 22 810-04-42 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
9. ZLO ul. Zamieniecka 73 tel. 22 610-72-52 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

Program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia ochronne przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa

...

Grypa jest zespołem objawów klinicznych związanych z ostrym zakażeniem układu oddechowego, wywołanym przez wirusa grypy. Może powodować pojawienie się innych chorób jako powikłań lub też doprowadzić do pogorszenia przebiegu chorób występujących przed zachorowaniem. Na infekcje grypowe są narażone m.in. osoby o niskim statusie społecznym i ekonomicznym. Zakażenie wirusem grypy jest najczęstszą przyczyną zaostrzeń chorób układu oddechowego, może prowadzić do powikłań ze strony pozostałych układów w tym układu sercowo-naczyniowego. Szczepienie jest bezpieczną i skuteczną metodą profilaktyki powikłań pogrypowych w grupach wysokiego ryzyka. Skuteczność szczepionki przeciw grypie ocenia się na 70% – 90%.

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne a przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych tj. m.in.: zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego u osób, które nie są w stanie same o siebie zadbać tj. przebywających w noclegowniach i schroniskach.

Kryteria uczestnictwa w programie.
Do uczestnictwa w programie uprawnione są osoby bezdomne przebywające w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych w 2018r przez m.st. Warszawa.

Program będzie realizowany przez nasz Zespół do dnia 31.12.2018 roku, na terenie schronisk dla osób bezdomnych „Stowarzyszenia Monar” przy ulicy Kijowskiej 22 i „Stowarzyszenia Patronat” przy ulicy Siennickiej 48, które zostały wskazane przez m.st. Warszawa.

Uczestnictwo w programie polega na:
- uzyskaniu zgody,
- edukacji na temat zachorowań na grypę oraz szczepień profilaktycznych przeciwko grypie,
- badaniu lekarskiemu i upewnieniu się o braku przeciwwskazań do szczepienia,
- wykonaniu szczepienia.

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie Mama i Ja – II etap” na lata 2017-2018

...

Pneumokoki to bakterie, wywołujące wiele niebezpiecznych chorób szczególnie u małych dzieci, u których system odpornościowy jest niedojrzały. Rozprzestrzenianiu się zakażeń pneumokokowych sprzyja także przebywanie dzieci w dużych skupiskach np.: żłobkach czy przedszkolach, bowiem zakażenia te przenoszone są drogą kropelkową. Skuteczną formą zabezpieczenia przed tymi schorzeniami są szczepienia ochronne.

Kryteria uczestnictwa w programie.
Program adresowany jest do:
- dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia,
- zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy.

Jego celem jest zmniejszenie liczby zakażeń pneumokokowych występujących u dzieci.

W ramach programu w naszym Zespole od 1 lutego 2017 r. do 7 grudnia 2018 r. wykonujemy bezpłatne szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym, po uprzednim zakwalifikowaniu dziecka do szczepienia przez lekarza pierwszego kontaktu (kwalifikacja lekarska o braku przeciwwskazań do szczepienia jest ważna do 24 godzin).

Zapraszamy do naszych Poradni dla dzieci:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 671-24-63 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00
2. ZLO ul. Grochowska 339 tel. 22 810-21-11 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
3. ZLO ul. Ostrołęcka 4 tel. 22 810-45-91 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
4. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-67-34 pon. 10:00-13:00; wt. 9.00-13.00; śr. 8.00-13.00;
czw. 10:00-13:00 i 15:00-18:00; pt. 11:00-13:00
5. ZLO ul. Sygietyńskiego 3 tel. 22 810-09-30 pon. 11:30-12:30 i 16:00-17:00; wt., czw. 8:30-10:00;
śr. 11:30-13:30 i 16:00-17:00; pt. 8:00-18:00

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

Program „Aktywny Senior”

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe oraz m.st. Warszawa zaprasza osoby od 65 roku życia (tj. urodzone do dn. 31.12.1953 roku, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy) do udziału w programie pn. „Aktywny Senior”. W jego ramach będą się odbywały na terenie ZLO przy ul. Saskiej 61 oraz Abrahama 16 (Pracownia Fizjoterapii) zajęcia z ćwiczeniami ogólnousprawniającymi 2x w tygodniu przez okres 8 tygodni zakończone wykładem na temat zdrowego stylu życia.

Zapraszamy do udziału w programie od sierpnia do grudnia 2018 r.
Zajęcia dla uczestników są bezpłatne.
Zapisy od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie w godz. 8:00 – 18:00:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 673-39-92
2. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-30-05

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

Program polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia”

...

Kryteria uczestnictwa w programie.
Program adresowany jest do młodzieży szkolnej, w przedziale wieku 18-19 lat uczęszczających do szkół publicznych dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym. Jest on prowadzony na terenie 19 placówek oświatowych znajdujących się na terenie dzielnicy Praga Południe (zgodnie z wykazem m.st. Warszawy).

Realizacja programu przewidziana jest w terminie od września do 30 listopada 2018 roku w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na terenie szkół.

W ramach programu prowadzona jest edukacja oraz wykonywane są wśród uczniów badania profilaktyczne (m.in. dwukrotne po 2 pomiary ciśnienia tętniczego krwi prowadzone w odstępie co najmniej 2 tygodni, następnie dokonywana jest ocena średnich wartości tych pomiarów, sprawdzana jest również masa ciała, wzrost, wykonywane są pomiary obwodu brzucha). Osoby, u których ciśnienie tętnicze krwi wynosiło powyżej 140/90 mm Hg kierowane są na konsultacje i dalsze leczenie do poradni specjalistycznej finansowanej przez NFZ. U osób z nadwagą i otyłością prowadzona jest edukacja w zakresie oddziaływania aktywności ruchowej i prawidłowej diety.

Do programu nie może przystąpić młodzież, u której wcześniej rozpoznano nadciśnienie tętnicze czy choroby nowotworowe.

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

 

Inne programy:

W bieżącym roku realizujemy następujące programy:

Program Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pn. „Dobry Rodzic – Dobry Start”

Program Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dawniej Fundacji Dzieci Niczyje pn. „Dobry Rodzic – Dobry Start” jest realizowany w naszych placówkach od 2007 roku. Jego celem jest udzielanie wsparcia w pełnieniu roli rodzicielskiej rodzicom dzieci w wieku 0-3 lat. Projekt skierowany jest zwłaszcza do rodzin przeżywających trudności wychowawcze lub rodzin, u których wystąpił problem krzywdzenia.

W naszych poradniach dla dzieci:

  • ZLO przy ul. Saskiej 61,
  • ZLO przy ul. Abrahama 16,
  • ZLO przy ul. Sygietyńskiego 3,
  • ZLO przy ul. Grochowskiej 339,
  • ZLO przy ul. Ostrołęckiej 4

personel udziela wsparcia osobom potrzebującym pomocy w tym zakresie. W poradniach tych dostępne są także bezpłatne materiały edukacyjne dotyczące opieki nad małym dzieckiem.

Pielęgniarki w poradniach dla dzieci w razie potrzeby kierują osoby zainteresowane do Praskiego Centrum Dziecka i Rodziny przy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Poza tym w ramach programu nasi pracownicy uczestniczą w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez fundację.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie www.fdds.pl