Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.szpzlo.praga-pld.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Pawłowska, bpawlowska@szpzlo.praga-pld.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 810-30-52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba SZPZLO Warszawa Praga Południe ul. Krypska 39 04 – 082 Warszawa

Sposób dojazdu

Budynek znajduje w odległości 500 m od węzła komunikacyjnego przy Rondzie Wiatraczna. Dojście piesze do budynku od Ronda Wiatraczna możliwe jest ul. Grochowską, ul. Czapelską, ul. Igańską. Przy Rondzie Wiatraczna znajdują się przejścia dla pieszych, posiadają sygnalizację dźwiękową. Od ul. Grochowskiej pieszo dojście przez kładkę możliwe przy użyciu schodów stałych lub windy. Od kładki dojście piesze chodnikiem ok. 200 m. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 300 m od pętli autobusowej przy ul. Wiatracznej. Autobusy linii: 142 kierunek Wiatraczna – Aleksandrów, 143 kierunek Wiatraczna – Rembertów Kolonia,145 kierunek Wiatraczna -Żerań FSO, 148 kierunek Wiatraczna- Lotnisko Chopina, 183 kierunek Wiatraczna-Zielona, 521 kierunek Wiatraczna- Falenica, 123 kierunek Wiatraczna- Dw. Wschodni, 702 kierunek Wiatraczna -Glinianka, 704 kierunek Wiatraczna- PKP Halinów, 720 kierunek Wiatraczna – Rzekta,722 kierunek Wiatraczna – Kupiecka, 730 kierunek Wiatraczna- Brzeziny.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 200 m przy ul. Grochowskiej lub w odległości 500 m przy Rondzie Wiatraczna. Tramwaje linii 3,9, 24 kierunek Gocławek oraz tramwaje nr 22,24,26 pętla Wiatraczna. Najbliższy postój taksówek znajduje się w odległości 300 m od budynku przy pętli autobusowej Wiatraczna. Parking znajduje się w podziemiu Galerii Wiatraczna przy ul. Grochowskiej. Można skorzystać z parkingu znajdującego się przy budynku siedziby SZPZLO wjazd bramą od ul. Krypskiej. Wjazd na parking dostępny po kontakcie z kancelarią po naciśnięciu przycisku wideofonu.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Do budynku od strony lewej prowadzi chodnik, przy którym zaparkowane są samochody. Od prawej strony wejścia do budynku znajduje się ogrodzenie. Na wprost wejścia do budynku jest wąski chodnik z krawężnikiem i zejście na asfaltową ulicę Krypską. Wejście do budynku jest oznakowane. Przed wejściem znajduje się brama. Do budynku prowadzą 2 pary oszklonych drzwi o szerokości 90 cm. Przy pierwszych drzwiach wejściowych znajduje się przycisk domofonu. Budynek dwupiętrowy posiada schody, brak windy. Po lewej stronie przy schodach znajduje się poręcz. Na parter prowadzi 10 schodów. Na parterze od lewej strony znajdują się: toaleta z szerokim wjazdem 90 cm (drugie drzwi), Kancelaria Ogólna (czwarte drzwi), na końcu korytarza na wprost zlokalizowana jest kolejna toaleta po prawej stronie do niej prowadzą drzwi drewniane 90 cm. Na parterze po prawej znajdują się kolejne pomieszczenia administracyjne. Przy schodach na parterze po prawej stronie znajduje się drewniana ławka. Na pierwsze piętro prowadzą schody z poręczą po prawej stronie. Po wejściu na pierwsze piętro po prawej stronie znajduje się stolik i krzesło. Na I piętrze po lewej i prawej stronie zlokalizowane są pokoje administracyjne. Idąc od strony lewej w pierwszym pokoju zlokalizowany jest sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa i Naczelnej Pielęgniarki, w trzecim pokoju znajduje się sekretariat Dyrektora. Po prawej stronie znajduje się siedem pokoi pracowników administracji. Toalety na tym piętrze z drzwiami o szerokości 90 cm zlokalizowane są po stronie lewej ( drugie drzwi ) oraz na końcu korytarza, na wprost schodów. Na korytarzu po lewej stronie usytuowany jest stolik i dwa krzesła. Na II piętro prowadzą schody – 20 stopni. Po lewej i prawej stronie korytarza znajdują się pokoje pracowników administracji. Na drugim piętrze znajdują się dwie toalety z drzwiami o szerokości 90 cm, zlokalizowane są po lewej stronie korytarza (drugie drzwi) oraz drzwi na wprost schodów na końcu korytarza. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line.