Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w naszych placówkach

W SZPZLO Warszawa Praga Południe udostępnianie dokumentacji medycznej ( pacjentom, osobom upoważnionym, przedstawicielom ustawowym pacjenta oraz organom i podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) odbywa się zgodnie z obowiązującą procedurą wg opracowanej instrukcji udostępniania dokumentacji medycznej.

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • poprzez sporządzanie wyciągów odpisów i kopii,
 • świadczeniodawcom sprawującym opiekę profilaktyczną nad pacjentem za potwierdzeniem  odbioru,
 • przez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępniania oryginałów tej dokumentacji.

W przypadku udostępnienia oryginału dokumentacji w placówce ZLO pozostaje kopia lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

2. Dokumentacja medyczna indywidualnym osobom jest udostępniana na wniosek:

 • pacjenta, którego dotyczy,
 • przedstawiciela ustawowego pacjenta,
 • osoby upoważnionej przez pacjenta na podstawie pisemnego upoważnienia stanowiącego integralną część dokumentacji medycznej lub upoważnienia potwierdzonego notarialnie.

udostepnianie

Indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta na jego wniosek jest udostępniania w formie oryginału ( na czas określony z zastrzeżeniem zwrotu po jej wykorzystaniu ) lub kserokopii wykonywanej na jego koszt ( zgodnie z obowiązującym w SZPZLO Warszawa Praga Południe cennikiem). Fakt udostępniania dokumentacji jest odnotowany w rejestrze wydanych historii zdrowia i choroby. Przed wydaniem dokumentacji sprawdzane są dane osoby odbierającej ( dowód tożsamości lub upoważnienie). Wydanie dokumentacji następuje po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Karta uodpornienia jest udostępniania w postaci oryginału za potwierdzeniem odbioru świadczeniodawcy sprawującemu opiekę profilaktyczną nad dzieckiem. Fakt udostępnienia dokumentu jest odnotowany w Rejestrze wydanych /przyjętych kart uodpornienia.

Uzyskanie dokumentacji osoba zainteresowana potwierdza złożeniem oświadczenia odbioru dokumentacji medycznej lub potwierdzeniem odbioru karty uodpornienia – świadczeniodawca sprawujący opiekę profilaktyczną nad dzieckiem.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja pacjenta udostępniana jest na zewnątrz zgodnie m.in. z:

 • Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tj. Dz.U.2017 r, poz.1318 z późn.zm.);
 • Ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.160);
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz.2069);
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 .08.2011 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (tj. Dz.U. 2016 r. poz.849 ze zm.);
 • Ustawą z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1866 ze zm.).
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dn. 11.09.2015 r. (tj. Dz.U. z 2017 poz.1170 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.10.2016 r. w sprawie informacji udzielanych Zakładom Ubezpieczeń Społecznych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz NFZ (Dz. U. z 2016 r. poz. 1754).

3. Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kserokopia lub wyciąg dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta sporządzana jest na jego koszt.

      W SZPZLO Warszawa Praga Południe cena jednej strony:

 • kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 0,30 zł.
 • wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 8,50 zł.

Podstawa prawna: art. 28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U.2017 r. poz.1318 ze zm.); Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Opracowano na podstawie  instrukcji udostępniania dokumentacji medycznej  obowiązującej w SZPZLO Warszawa Praga Południe