Prawa Pacjenta

prawapacjenta

 Zamieszczone są: w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6. listopada .2008 r. ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1318 z późn.zm.)