Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w naszych placówkach

W SZPZLO Warszawa Praga Południe udostępnianie dokumentacji medycznej ( pacjentom, osobom upoważnionym, przedstawicielom ustawowym pacjenta oraz organom i podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) odbywa się zgodnie z obowiązującą procedurą wg opracowanej instrukcji udostępniania dokumentacji medycznej.

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • poprzez sporządzanie wyciągów odpisów i kopii,
 • świadczeniodawcom sprawującym opiekę profilaktyczną nad pacjentem za potwierdzeniem  odbioru,
 • przez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępniania oryginałów tej dokumentacji.

W przypadku udostępnienia oryginału dokumentacji w placówce ZLO pozostaje kopia lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

2. Dokumentacja medyczna indywidualnym osobom jest udostępniana na wniosek:

 • pacjenta, którego dotyczy,
 • przedstawiciela ustawowego pacjenta,
 • osoby upoważnionej przez pacjenta na podstawie pisemnego upoważnienia stanowiącego integralną część dokumentacji medycznej lub upoważnienia potwierdzonego notarialnie.

udostepnianie

Indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta na jego wniosek jest udostępniania w formie oryginału ( na czas określony z zastrzeżeniem zwrotu po jej wykorzystaniu ) lub kserokopii wykonywanej na jego koszt ( zgodnie z obowiązującym w SZPZLO Warszawa Praga Południe cennikiem). Fakt udostępniania dokumentacji jest odnotowany w rejestrze wydanych historii zdrowia i choroby. Przed wydaniem dokumentacji sprawdzane są dane osoby odbierającej ( dowód tożsamości lub upoważnienie). Wydanie dokumentacji następuje po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Karta uodpornienia jest udostępniania w postaci oryginału za potwierdzeniem odbioru świadczeniodawcy sprawującemu opiekę profilaktyczną nad dzieckiem. Fakt udostępnienia dokumentu jest odnotowany w Rejestrze wydanych /przyjętych kart uodpornienia.

Uzyskanie dokumentacji osoba zainteresowana potwierdza złożeniem oświadczenia odbioru dokumentacji medycznej lub potwierdzeniem odbioru karty uodpornienia – świadczeniodawca sprawujący opiekę profilaktyczną nad dzieckiem.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja pacjenta udostępniana jest na zewnątrz zgodnie m.in. z:

 • Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. tekst jednolity ( Dz.U.2012 r, poz.159 z późn.zm.);
 • Ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j.  Dz.U. z 2013 r. poz.217);
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12. 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j Dz.U.  z 2014r. poz.177);
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 .08.2011 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień ( Dz.U. nr.182 poz.1086);
 • Ustawą z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j.  Dz.U z 2013r.  poz 947 ze zm.).
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dn. 22.05.2003 r. (tj Dz.U. z 2013 poz.950 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji (Dz. U. z 2012 r. poz. 605).

3. Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kserokopia lub wyciąg dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta sporządzana jest na jego koszt.

      W SZPZLO Warszawa Praga Południe cena jednej strony:

 • kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 0,69 zł.
 • wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 6,88 zł.

Podstawa prawna: art. 28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U.2012.159 ze zm.); Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Opracowano na podstawie  instrukcji udostępniania dokumentacji medycznej  obowiązującej w SZPZLO Warszawa Praga Południe